Privacy & Dossiervoering

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation).Dit is een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. De AVG gaat over het verwerken, verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens: data die is terug te leiden naar individuen. 

Wat betekent de AVG voor cliënten van Puur Eigen Kracht?

Deze wet zorgt voor meer transparantie, biedt meer controle over gegevens en meer rechten. Elke cliënt heeft: 

•    het recht om het dossier in te zien; kopieën van gegevens uit het dossier te krijgen. 


•    het recht om de persoonsgegevens die Puur Eigen Kracht verwerkt te wijzigen indien 
deze feitelijk onjuist zijn. 


•    het recht op beperking van de verwerking: het recht om Puur Eigen Kracht te vragen 
om het gebruik van persoonsgegevens te
     beperken. 


•    het recht op een menselijke blik bij besluiten die over de cliënt gaan 
(proflering). 


•    het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 


•    het recht op geheimhouding (geheimhoudingsplicht van de behandelaar). 


•    het recht op dataportabiliteit. Het recht om de aan Puur Eigen Kracht aangeleverde 
persoonsgegevens over te dragen in een
     digitaal gangbaar formaat zoals Word of Xls. 


•    het recht op vergetelheid. Het recht om online ‘vergeten’ te worden. 

 

Bij vragen of klachten kunnen cliënten contact opnemen met mij of de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Meer informatie over privacyrechten: hulpbijprivacy.nl 

Waarom een dossier?

Puur Eigen Kracht is wettelijk verplicht om een dossier van jou aan te maken over de behandeling die je ontvangt van Puur Eigen Kracht. Dit dossier is
 ook noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Wanneer je een behandelovereenkomst met Puur Eigen Kracht tekent, geef je toestemming om dit dossier aan te maken. 

Wat doet Puur Eigen Kracht om jouw privacy te waarborgen?

PUUR Eigen Kracht vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens worden achter slot en grendel opgeborgen en of zijn beveiligd digitaal opgeslagen.

Wat zit er in een dossier?

Gegevens worden bewaard in een papieren cliëntendossier. Hierin staan de volgende gegevens: 

•   persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum etc. 


•    de hulpvragen waarmee u bent gekomen.

•    de afspraken die gemaakt zijn om een antwoord te vinden op de hulpvragen, ook wel de behandelingsovereenkomst genoemd.•    een intake waarin een aantal specifieke informatie staat vermeld.

•    verslagen waarin beschreven staat welke behandeling er is verleend en
wat de resultaten daarvan zijn.

•    informatie van anderen, bijvoorbeeld medische gegevens.

 

Digitaal worden clientgegevens bewaard die nodig zijn voor een factuur om deze vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar en de betaling te kunnen controleren.

Wie mag het dossier lezen?

De jongere zelf (mits 12 jaar of ouder), de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) (als de jongere nog geen 16 jaar is) en de (gezins-) voogd. Wanneer je gebruik wilt maken van jouw recht op inzage kun je daarvoor een afspraken met mij. Er kunnen redenen zijn om jou geen (volledige) inzage te geven, maar dan zal ik je dat laten weten. Het kan bijvoorbeeld gaan om dossierstukken die informatie bevatten over anderen. De privacy van anderen, bijvoorbeeld broertjes, zusjes of ouders, moet namelijk ook beschermd worden. 

 

Hoe kun je gegevens laten corrigeren?

Als je vindt dat de gegevens in jouw dossier niet juist zijn,
 kun je vragen om dit aan te passen. Maar let op: je kunt alleen gegevens (laten) corrigeren als die feitelijk niet kloppen, zoals een verkeerde geboortedatum, onjuiste gegevens over het verloop van eerdere hulpverlening, enzovoort. 

Ben je het niet eens met wat de behandelaar over jou in het dossier heeft bewaard, dan kun je deze gegevens niet laten corrigeren. Wel zal in dat geval jouw standpunt toegevoegd worden aan het dossier. 

Waar mag je een (digitale) kopie van vragen?

In principe van elk stuk dat in het dossier is opgeslagen dat door PUUR Eigen Kracht is gemaakt. Maar wanneer je geen toestemming krijgt om bepaalde stukken uit het dossier te lezen, ontvang je natuurlijk ook geen (digitale) kopie. 

Hoe lang wordt een dossier bewaard?

Twintig jaar na afloop van de behandelingen. Wil je dat de gegevens eerder vernietigd worden of wil je je dossier na afloop van de hulp hebben, dan kun je dat schriftelijk aanvragen. In sommige gevallen kan Puur Eigen Kracht niet voldoen aan dat verzoek, maar dan zal ik je dat laten weten. 

Aan wie wordt informatie over mij verstrekt of opgevraagd?

PUUR Eigen Kracht is voor het opvragen of doorsturen van persoonlijke gegevens verplicht toestemming te vragen aan ouderswettelijke vertegenwoordigersde voogdijorganisatie enof jongeren vanaf twaalf jaarIn sommige gevallen zijn er redenen waarom PUUR Eigen Kracht ook zonder de toestemming informatie kan opvragen of verstrekken aan derdenmaar dan zal PUUR Eigen Kracht je dat laten weten

Bij vragen of klachten kun je contact opnemen met PUUR Eigen KrachtOok heb je het recht om een klacht in tdienen bij de Autoriteit Persoonsgegevensde toezichthouder voor de naleving van privacywetgeving in NederlandMeer informatie hierover is te lezen op hulpbijprivacy.nl