Meldingen

Incidenten/calamiteiten

PUUR Eigen Kracht legt onzorgvuldigheden, incidenten en calamiteiten vast in een meldingenoverzicht. Doel is om te leren van deze bevindingen en zo de zorg of werksituatie te verbeteren. De bevindingen worden met intervisie collegae periodiek geanalyseerd en geëvalueerd. Verbetermaatregelen worden vastgelegd in het meldingenoverzicht.

 

Calamiteiten worden direct gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Dit betreft

  • Gebeurtenissen  waarbij de client is overleden of een ernstig schadelijk gevolg heeft ondervonden.
  • Gebeurtenissen waarbij sprake is van geweld richting client of tussen clienten onderling.

Meldingen Huiselijk Geweld of Kindermishandeling

Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ik de volgende stappen zetten:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuisraadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Datalekken

PUUR Eigen Kracht heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat de wet Meldplicht datalekken geldt. PUUR Eigen kracht moet een melding doen van een ernstig datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en of bij betrokkenen. Indien er een vermoeden is dat zich een datalek heeft voorgedaan, neemt PUUR Eigen Kracht eerst maatregelen om het lek te stoppen en schade te beperken. Daarna verzamelt PUUR Eigen Kracht zoveel mogelijk relevante informatie over het mogelijke datalek, noteert de genomen maatregelen en uitgevoerde correspondentie en draagt zorg voor een dossier van het betreffende datalek. Ontvangt PUUR Eigen kracht een signaal over een datalek van een externe partij dan vraagt PUUR Eigen kracht zoveel mogelijk informatie op bij de melder.

 

PUUR Eigen Kracht hanteert het landelijk stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens om vast te stellen of er sprake is van een datalek en welke maatregelen genomen moet worden.